Montesori izglītība ir gan filozofija, gan metode bērna attīstībai

Montesori didaktiskais materiāls

Montesori didaktiskais materiāls dalās piecās grupās un pēc savas struktūras un priekšmetiskās loģikas atbilst dažādiem bērna attīstības sensitīvajiem periodiem. Vecumā līdz sešiem gadiem M.Montessori izdalīja sešus būtiskākos sensitīvos periodus: runas attīstības, sensorās uzmanības, kārtības uztveres un ievērošanas, sīku priekšmetu apguves, kustību un darbību periodi. Tie nav periodi, kas seko viens otram, bet lielākoties vienlaicīgi, viens ar otru pārklājoties.

Praktiskās dzīves materiāls

Pirmais ar ko bērns sāk darboties. Šķietami vienkārši vingrinājumi kā bēršana ar karoti, ūdens liešana, ziedu kārtošana vāzē, putekļu slaucīšana vai aizdares rāmji. Tie palīdz bērnam kļūt patstāvīgākam, pacietīgākam un neatkarīgam, iemāca rūpēties par sevi un apkārtējo vidi. Praktiskās dzīve vingrinājumi veicina bērna vispārējas un sīkās pirkstu muskulatūras attīstību, kustību koordināciju, māca pareizu satvērienu un netiešā veidā sagatavo rakstītprasmes un matemātikas apgūšanai.

Sensorais jeb sajūtu materiāls

Veicina visu maņu – redzes, dzirdes, taustes, garšas, smaržas telpiskās uztveres attīstību. Palīdz apkopot un sistematizēt gūtos iespaidus. Tā kā pasauli cilvēks uztver ar maņām, šim materiālam pirmsskolas vecumā ir liela nozīme. Sajūtu materiāls liek pamatu bērna intelektuālai attīstībai. Arī matemātikas pamatprincipi tiek apgūti ar sajūtu materiāla palīdzību.

Valodas attīstības materiāls

Palīdz paplašināt vārdu krājumu, attīstīt valodu brīvā, dabiskā saskarsmē, sarunā, runājot ar bērnu par aktuālām tēmām, ļaujot runāt viņam pašam. Ar materiāla palīdzību bērns attīsta rokas veiklību un kustību koordināciju, apgūst darbu ar papīru un zīmuli. Bērns mācās pirmos burtus un to skaņu. Rokas treniņš rakstīšanas virziena un kustību attīstībai turpinās, kamēr šīs kustības kļūst spontānas. Ar „kustīgā alfabēta” palīdzību bērns mācās skaņas pārvērst burtos un izprast uzrakstītā nozīmi.

Matemātikas materiāls

Bērns var darboties ar konkrētiem priekšmetiem (stieņiem, skaitļiem, pērlītēm), atklāt un saprast matemātiskās likumsakarības nevis iemācīties no galvas. Darbojoties ar „pērlīšu materiālu” bērns mācās, ka skaitlis reprezentē noteiktu daudzumu. Bērnam ir gan iespēja skaitļus sadalīt, iegūstot zināšanas matemātisko darbību veikšanā, gan iegūt priekšstatu par decimālsistēmu. Matemātikas materiāls palīdz bērnam saprast formas un mērus un ar vienkāršiem piemēriem iegūt zināšanas aritmētikā un ģeometrijā.

Kosmoss jeb pasaules izziņas materiāls

Sniedz zināšanas un izpratni, par ģeogrāfiju, bioloģiju, vēsturi u.c. zinātnēm. Bērns mācās pamatlietas, ar kurām nākas saskarties sociālajā un materiālajā pasaulē.

Scroll to Top